Fagstoff

Januar 2015

Diagnostikk av nakkeskader

Mange lid av symptom og redusert nakkefunksjon etter nakkeskader. Presis diagnostikk av nakke/ hovud dysfunksjon med symptom og følgjetilstandar etter nakkeskader er derfor svært viktig. Vi i Norge er heldige som har eit godt helsevesen som har mykje godt utstyr, dyktige fagfolk og gode rutinar til å følgje opp slike diagnostiske utfordringar.

Vi registrerer likevel at altfor mange ikkje får den oppfølging dei burde hatt i forhold til sine betydelege symptom og plager når det gjeld diagnostikk og behandling. Mange personar har i dag såpass sterke og invalidiserande symptom og plager at dette øydelegg for ein god kvardag og eit normalt arbeidsliv.

Vi ved Firda fysiskalsk-medisinsk senter på Sandane arbeider for ei meir aktiv tilnærming til funksjonell klinisk og radiologisk diagnostikk. Til meir detaljert kunnskap vi har om struktur og funksjon, til betre rusta er vi til å igangsette meir effektive tiltak.

Det er no meir enn ti år sidan Kråkenes og Kaale avslutta sine pilot prosjekt på nye MRI metodar og klinisk diagnostikk. Som dei fleste har fått med seg vart det i etterkant av desse arbeida ein del diskusjon og usemje om tolking av MRI resultata, og i kva grad ein skulle nytte denne metoden i klinisk praksis. Resultatet vart at ein la metoden på hylla, og ein fortsette som tidlegare utan endring av radiologisk tilnærming. Dette var ei slutning vi ved Firda fysikalsk-medisinsk senter var ueinige i.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt har det skjedd mykje dei siste ti åra. Når ein har kontakt med medisinske miljø i andre land, ser ein at Kråkenes/ Kaale arbeida absolutt ikkje har gått upåakta hen. Det er inspirerande å sjå at våre arbeid har stimulert andre fagmiljø og vore medverkande til andre miljø sine arbeid retta mot klinikk og radiologi for personar med nakkeplager/ skader.

Vi ved Firda fysikalsk-medisinsk senter nyttar primært norsk helsevesen sin kompetanse innan medisin/radiologi. Dette gir gode resultat i mange tilfelle. Likevel kjem vi fort til kort i dessverre alt for mange tilfelle. Derfor har vi over nokre år no utvikla eit tett og godt samarbeid med utanlandsk medisinsk kompetanse.

Dr. John Postlethwaite i Tampa, Florida - med digital bevegelsesrøntgen (DMX) gir ein nyttig undersøking av aktiv nakkefunksjon i ulike plan. Eg har teke med eit fåtals pasientar over til Florida over to år no. Slik vi ser det no i etterkant, har dette gjeve oss viktig informasjon slik at betre og meir effektive tiltak kan iverksettast. (Sjå www.dmxworks.com). Når utstyret blir CE godkjent er det vårt mål å få dette utstyret til Norge.

Dr. Simon Blease ved The European Scanning Center i London har utførd spesialseriar innan dCT og dMRI. Dette er ein dyr undersøking, men som gir ekstraordinære gode bilder – enten av skjelettet eller av bløtvev under funksjon - posisjon/ belastning. JA, vi er kjend med at norsk MRI kan ta meir detaljrike bilder – men då ligg pasienten beint, i nøytral stilling, utan å sette aktuelle strukturer i strekk/ eller under belastning. Slik vi ser denne forskjellen – er den vital. (Sjå www.europeanscanning.com).

Dr. Francis Smith ved The Medserena Upright MRI Center i London (sjå www.mri-london.com) har spesialisert seg på dMRI, og måling av cerebrospinal væske flow. Internasjonal litteratur har i nokre år no peika på endring i CSF flow som ei mulig medverkande årsak til ulike hovudsymptom. Endring av CSF flow kan oppstå etter nakke/ hovudtraumer/ skadar. Vi føl denne utviklinga tett, og har direkte kontakt med Dr. Smith i London. Pr. dato er nok CSF metoden litt prematur, den er for sensibel slik at artefakter (feilsignal) øydelegg mykje av resultatet.

Spesielt spennande er det å følgje utviklinga innan regenerativ medisin. Presis diagnostikk her er avgjerande for eit vellukka resultat, enten ein nyttar prolon terapi, PRP eller stamcelle terapi. Firda fysikalsk-medisinsk senter har over ei tid følgd utviklinga på nært hald, og vi har spesielt kontakt og samarbeid med Dr. Shultz og Dr. Centeno i Denver, Colorado. (Sjå www.regenexx.com).

Dr. David Harshfield er ein erfaren og svært dyktig radiolog i Little Rock, Arkansas. Vi har samarbeida over Alanteren og ved felles møter i USA dei siste tre åra. Dette har kome pasientar ved Firda fysikalsk-medisinsk senter til gode. Dei har som følgje av dette samarbeidet fått ei meir presis diagnose, slik at ei meir effektiv behandling / rehabilitering kunne iverksettast. Vi er begge medlemmer i The American Association of Orthopedic Medicine. Felles interesse omkring meir spesifikk og korrekt diagnostikk for pasientar med nakkeskader har ført oss sammen og vi er blitt samarbeidspartnarar. Fokus mot meir målretta og funksjonell MRI samt interesse for regenerativ medisin er viktige fagfelt som vi samarbeider om. David er ein pionér innanfor sitt fagfelt og eg er stolt over å få del i hans tanker og arbeid.

Dr. Joel Franck er ein kjend amerikansk nevrokirurg ved Bay Neurosurgical and Spinal Institute i Panama City. Han er kjend for sin operasjonsteknikk for fiksering av instabilitet mellom nakkehvirvel 1 og 2. Eg er blitt kjend med hans arbeid gjennom korrespondanse og felles møter i USA. Joel er ein føregangsmann innan sitt felt. Foreløpig er vi litt avventande til hans behandlingstiltak. For å kunne anbefale eit slikt omfattande inngrep er det viktig med sikker kunnskap om konsekvensar og reell effekt av inngrepet. Vidare forsking innan dette feltet vil i framtida gje oss betre innsikt og kunnskap, slik at vi kan bruke denne behandlingsmetoden i dei tilfelle det er nødvendig.

Trø varsamt

Internett og større reiseverksemd har gjort det lettare å vere meir oppdaterte på internasjonal medisinsk diagnostikk og behandling. Det er lettare i dag for pasientar å søke utanlands etter meir effektive tiltak i diagnostikk og rehabilitering. Ein skal likevel vere forsiktig, fordi dei medisinske tilboda er mangfaldige og i mange tilfelle litt uoversiktlege. Andre land har også ein annan kultur enn det vi er vande med her heime til akkurat å selje inn sine helseprodukt i ein hektisk helsemarknad. Så vi trur det er viktig å trø varsamt. Vi ser i dag i Norge fleire aktørar som sel turar med utanlandske helsetilbod. Ikkje alle er like godt gjennomtenkte mht val av diagnostikk, kva resultata kan brukast til og type behandlingstiltak.

Vi ved Firda fysikalsk-medisinsk senter på Sandane har arbeidd internasjonalt nokre år no. Vi prøver å sy saman eit samarbeid mellom norske helsefaglege aktørar/ tilbod med meir spesialiserte diagnostiske og behandlingsmessige tilbod internasjonalt. Vi ser eit betydeleg potensiale i dette arbeidet framover.

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).